Відкрити рахунок

  • 1. Заява про приєднання до умов договору про обслуговування рахунку у цінних паперах (2 примірника).
  • 2. Заява на відкриття рахунку у цінних паперах;
  • 3. Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріально
  • 4. Копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для резидентів). Якщо фізична особа – резидент, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, не вимагається;
  • 5. Копія паспорта (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер, дата видачі, орган, що видав, місце проживання). У випадку, коли рахунок відкривається представником за дорученням, депозитарній установі пред’являється паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства, та надається копія паспорта депонента або іншого документа, що посвідчує особу депонента відповідно до вимог законодавства, нотаріально засвідчена.
  • 6. Копія свідоцтва про реєстрацію фізичної особи – підприємця, яка засвідчена нотаріально або працівником депозитарної установи в разі пред’явлення оригіналу (при наявності);
  • 7. Опитувальник, заповнений відповідно до вимог депозитарної установи;
  • 8. Анкета рахунку у цінних паперах у формі електронного документа який сформовано ТОВ «БТС БРОКЕР» на підставі документів, отриманих від клієнта*.

*ТОВ «БТС БРОКЕР» має ознайомити клієнта з даними відповідної анкети, сформованої у формі електронного документа, шляхом надсилання такої сформованої електронної анкети попередньо клієнту за допомогою електронної адреси чи інших засобів обміну інформацією.

Оформити відкриття рахунку

Заява про приєднання

[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]