Брокерське обслуговування

Пропонуємо ознайомитися з вимогами щодо оформлення брокерського договору як фізичними особами так і юридичними особами.

Перелік необхідних документів для оформлення договору на брокерське обслуговування фізичній особі:

 1. Копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для резидентів). Якщо фізична особа – резидент, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, не вимагається;
 2. Копія паспорта (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер, дата видачі, орган, що видав, місце проживання). У випадку, коли рахунок відкривається представником за дорученням, депозитарній установі пред’являється паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства, та надається копія паспорта депонента або іншого документа, що посвідчує особу депонента відповідно до вимог законодавства, нотаріально засвідчена.
 3. (При наявності) Копія свідоцтва про реєстрацію фізичної особи – підприємця, яка засвідчена нотаріально або працівником депозитарної установи в разі пред’явлення оригіналу;
 4. Опитувальник, заповнений відповідно до вимог торговця цінними паперами;

*ТОВ «БТС БРОКЕР» має ознайомити клієнта з даними відповідної анкети, сформованої у формі електронного документа, шляхом надсилання такої сформованої електронної анкети попередньо клієнту за допомогою електронної адреси чи інших засобів обміну інформацією.

Документи для завантаження:

Ознайомтеся

Оформлення договору на брокерське обслуговування

  Копія ІПН

  Копія паспорта

  Опитувальник

  Перелік необхідних документів для оформлення договору на брокерське обслуговування в ТОВ «БТС БРОКЕР» для резидента юридичної особи:

  1. Опитувальник юридичної особи для проведення ідентифікації;;
  2. Оригінал або засвідчена у встановленому порядку копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – виписка з ЄДР) (для осіб, взяття на облік яких у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»).
  3. Копія зареєстрованого установчого документа, яка засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою такої юридичної особи. Додатково має бути надана інформація щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа.
   Юридичні особи – резиденти, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів (через який здійснюється доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), замість копії установчого документа можуть надати депозитарній установі інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, який надає доступ до копіювання опублікованого установчого документа.
   Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.
   У разі якщо юридична особа діє на підставі модельного статуту, подається копія рішення про її створення, яке підписується усіма засновниками/рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту з доданням копій змін до нього (у разі їх внесення) або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг.
   Копія установчого документа юридичної особи, має бути засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою такої юридичної особи. Додатково має бути надана інформація щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа.
  4. Копія Наказу та протоколу про призначення (обрання) посадових осіб, що представляють юридичну особу (засвідчені підписом керівника та печаткою підприємства);
  5. Доручення на уповноважених осіб (що підписують договори), видані та підписані керівником юридичної особи і засвідчені печаткою цієї юридичної особи (при наявності, оригінал);
  6. Копія Ліцензії на право здійснення професійної діяльності (при наявності, копія при пред’явленні оригіналу);
  7. Довідка з банку про відкриття поточного рахунку (копія при пред’явленні оригіналу).
  8. Копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру директора та уповноваженої особи (завірені підписом власника);
  9. Копія фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати тощо), що надавалась по закінченню останнього звітного періоду у відповідні органи, засвідчена підписом керівника (уповноваженої ним посадової особи) та печаткою юридичної особи.
  10. Схематичне зображення структури власності;

  *ТОВ «БТС БРОКЕР» має ознайомити клієнта з даними відповідної анкети, сформованої у формі електронного документа, шляхом надсилання такої сформованої електронної анкети попередньо клієнту за допомогою електронної адреси чи інших засобів обміну інформацією.

  Документи для завантаження:

  Ознайомтеся

  Оформити договір на брокерське обслуговування

   Копія ІПН

   Копія паспорта

   Опитувальник